Privacybeleid

Stichting De Betovering Stichting De Betovering, gevestigd aan Van Limburg Stirumstraat 41

2515 PA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.debetovering.nl

Van Limburg Stirumstraat 41

2515 PA Den Haag

+31 070 364 22 02

 

Onze functionaris Gegevensbescherming van Stichting De Betovering is te bereiken via gegevensbescherming@debetovering.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting De Betovering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u met ons samenwerkt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

- Functie binnen het bedrijf (indien van toepassing)

- Betaal- en factureringsinformatie zoals Bankrekeningnummer (indien er financiële transacties (afgesproken) zijn.

- IP-adressen en de activiteiten op onze website. Dat gebeurt anoniem: we zien niet uw naam of mailadres, maar wel de browser, het IP-adres, het besturingsprogramma en bijvoorbeeld de domeinnaam van de website die u naar onze website heeft gestuurd.

-We verzamelen verder geen gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen. Organisaties gelinkt aan onze website zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google en Google Analytics doen dit wel, als u onze website bezoekt. Tot de data van Google Analytics hebben wij toegang, maar deze gegevens zijn niet op persoonsniveau terug te leiden.

- van medewerkers, zzp-ers, payrollers en vrijwilligers verwerken we ook het burgerservicenummer, een kopie van het ID bewijs, geboortedatum en geboorteplaats. 

 

Daarnaast zoeken we in openbare bronnen zoals het internet, gegevens van bedrijven en organisaties waarvan wij vermoeden dat zij interesse hebben in het festivalaanbod of waar wij interesse in hebben om mogelijk een product of dienst af te nemen of om mee samen te werken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Soort organisatie

- Naam en aanhef contactpersoon

- Functie van contactpersoon binnen het bedrijf (indien van toepassing)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Indien we uw gegevens op een andere wijze verkregen hebben dan hierboven genoemd, dan zullen we dit, evenals de bron waar uw contactgegevens van kregen, expliciet benoemen in het eerste contact.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting De Betovering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het informeren over het festival en/of het verzenden van onze nieuwsbrief. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening via de opt-out in de e-mail of door een bericht te sturen aan gegevensbescherming@debetovering.nl

- Het uitvoeren van een overeenkomst of een betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Stichting De Betovering analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website en ons aanbod te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. We gebruiken hiervoor Google Analytics en Stats. Dat gebeurt anoniem: we zien niet uw naam of mailadres, maar wel de browser, het IP-adres, het besturingsprogramma en bijvoorbeeld de domeinnaam van de website die u naar onze website heeft gestuurd.

- Stichting De Betovering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie)

- In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

- Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

- Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting De Betovering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Betovering) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Betovering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en/of zolang dit wettelijk vereist is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

*Mensen die via de website hun e-mailadres doorgegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden - Tot uitschrijving via opt-out

*Werknemers, zzp-ers, payrollers, stagiairs: Conform wettelijke verplichting.

*Vrijwilligers: 5 jaar na laatste vrijwilligerswerk.

*Geanonimiseerde en gebundelde data over activiteiten op onze website, en de URL’s vanuit welke onze websitebezoekers naar onze website gekomen zijn > Bewaartermijn zo lang mogelijk > inzichtelijk maken van trends en ontwikkelingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Betovering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Betovering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookieverklaring: cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren.

Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres.  

Cookies kunnen zowel door De Betovering zelf worden geplaatst als door andere partijen zoals Google.

 

Functionele cookies: De Betovering plaatst cookies die ervoor kunnen zorgen dat bij een volgend bezoek aan de website automatisch de wishlist weer wordt geladen.

 

Webstatistieken cookies: De Betovering maakt gebruik van cookies voor webstatistieken. Wij gebruiken deze om informatie te verzamelen over hoe (vaak en lang) bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen we de website nog beter op bezoekers afstemmen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De Betovering meet het websitebezoek met Google Analytics. Alleen De Betovering heeft toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Om u een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een voorbeeld van de software te bekijken.

 

Derden: Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere de netwerkdiensten Facebook,Twitter en Instagram. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de website van De Betovering en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd. 

 

Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren u om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Bij het eerste bezoek aan onze website wordt de bezoeker al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Betovering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gegevensbescherming@debetovering.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting De Betovering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Betovering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via gegevensbescherming@debetovering.nl

 

De Betovering & fotografie 

Festival De Betovering Den Haag is een groot publieksfestival en dat willen we graag delen, met ons publiek, partners, sponsoren en subsidienten. Er is een Betovering fotograaf op pad om dit unieke festival vast te leggen. Op onze diverse social media kanalen zullen beelden van dit festival verschijnen. Het aantal bezoekers bij de betovering is overweldigend. Voor de organisatie is het daarom onwerkbaar om aan iedere bezoeker persoonlijk toestemming te vragen. Wanneer de fotograaf een close-up (het gezicht is herkenbaar in beeld) maakt en deze geschikt vindt voor publicatie, dan zal er toestemming aan ouder/begeleider en kind worden gevraagd. Twijfelt u zelf of uw (klein)kind close-up is gefotografeerd, dan kunt u de fotograaf daar naar informeren. Close-up foto's die reeds gepubliceerd zijn kunnen op verzoek na publicatie verwijderd worden. Neemt u daarvoor contact op met publiciteit@debetovering.nl

Blijf op de hoogte!

En meld je aan voor de nieuwsbrief van De Betovering.

 

Ja, ik meld mij aan