... wordt georganiseerd door:

 • Suzanne Verboeket (directeur)
 • Chantal Hompe, Jana Mol en Suzanne ‘Julie’ Prosman (senior, medior en junior allround medewerkers)
 • Anja van den Bos en Annemarie de Bruijn (projectleider en medewerker programma bereik bijzonder gewenst publiek)
 • Rianne Valstar, Reier Pos en Krita te Brake (team festivalcentra)
 • Joya de Bock (vrijwilligers)
 • Myrddin Baars (mediacontacten)
 • Bo Maerten (stagiaire)
 • Eindeloos (grafisch ontwerp)
 • Gosling Cools (website)
 • Saskia Herberghs (redactie brochure)
 • en Aad den Burger (heel handig met computers).

 

... wordt bestuurd door Stichting de Betovering:

 • Anja Overhoff (voorzitter)
 • Maurice Haak (vice-voorzitter)
 • Jan Helderman (penningmeester)
 • Karin Lucet (secretaris)
 • Ton van de Langkruis (algemeen lid)

 

... is mogelijk gemaakt door financiële steun van:

 • Accor Hotels Den Haag
 • BIZ City Center
 • Dak kindercentra
 • De Passage
 • Fonds 1818
 • Fonds 21
 • Fonds Podiumkunsten
 • Gemeente Den Haag
 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
 • Ondernemersvereniging Grote Marktstraat
 • Ondernemersvereniging Spuimarkt Complex
 • Stichting Boschuysen
 • Stichting Madurodam Steunfonds
 • Stichting Spuiplein
 • Stichting Zabawas
 • VSBfonds
 • Wallonie Brussels international
 • Alle deelnemende locaties

 

... bedankt verder:

 • alle vrijwilligers
 • de medewerkers van de theaters, musea en andere locaties, gezelschappen en workshopdocenten
 • iedereen die op wat voor manier dan ook meehelpt om het festival tot een succes te maken!


Stichting de Betovering

Van Limburg Stirumstraat 41
2515 PA Den Haag
T +31 (0)70 3642202 (niet voor reserveringen!)
E info@debetovering.nl (niet voor reserveringen!)
W www.debetovering.nl

 

Privacystatement

Stichting De Betovering Stichting De Betovering, gevestigd aan Van Limburg Stirumstraat 41

2515 PA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.debetovering.nl

Van Limburg Stirumstraat 41

2515 PA Den Haag

+31 070 364 22 02

 

Onze functionaris Gegevensbescherming van Stichting De Betovering is te bereiken via gegevensbescherming@debetovering.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting De Betovering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u met ons samenwerkt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

- Functie binnen het bedrijf (indien van toepassing)

- Betaal- en factureringsinformatie zoals Bankrekeningnummer (indien er financiële transacties (afgesproken) zijn

- IP-adres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

- van medewerkers, zzp-ers, payrollers en vrijwilligers verwerken we ook het burgerservicenummer, een kopie van het ID bewijs, geboortedatum en geboorteplaats

 

Daarnaast zoeken we in openbare bronnen zoals het internet, gegevens van bedrijven en organisaties waarvan wij vermoeden dat zij interesse hebben in het festivalaanbod of waar wij interesse in hebben om mogelijk een product of dienst af te nemen of om mee samen te werken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Soort organisatie

- Naam en aanhef contactpersoon

- Functie van contactpersoon binnen het bedrijf (indien van toepassing)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Indien we uw gegevens op een andere wijze verkregen hebben dan hierboven genoemd, dan zullen we dit, evenals de bron waar uw contactgegevens van kregen, expliciet benoemen in het eerste contact.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting De Betovering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het informeren over het festival en/of het verzenden van onze nieuwsbrief. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening via de opt-out in de e-mail of door een bericht te sturen aan gegevensbescherming@debetovering.nl

- Het uitvoeren van een overeenkomst of een betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Stichting De Betovering analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website en ons aanbod te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Dat gebeurt anoniem: we zien niet uw naam of mailadres, maar wel de browser, het IP-adres, het besturingsprogramma en bijvoorbeeld de domeinnaam van de website die u naar onze website heeft gestuurd.

- Stichting De Betovering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie)

- In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

- Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

- Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting De Betovering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Betovering) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Betovering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en/of zolang dit wettelijk vereist is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

*Mensen die via de website hun e-mailadres doorgegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden - Tot uitschrijving via opt-out

*Werknemers, zzp-ers, payrollers, stagiairs: Conform wettelijke verplichting.

*Vrijwilligers: 5 jaar na laatste vrijwilligerswerk.

*Gegevens over uw activiteiten op onze website > Bewaartermijn > Reden

*Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Betovering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Betovering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting De Betovering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting De Betovering gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Betovering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gegevensbescherming@debetovering.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting De Betovering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Betovering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via gegevensbescherming@debetovering.nl